Big data en business intelligence voor het MKB

Big data, kunstmatige intelligentie, robotisering, virtual reality, business intelligence. Ze maken deel uit van disruptieve ontwikkelingen die invloed hebben op ieder bedrijf en iedere consument.  Maar big data en business intelligence zijn niet alleen voorbestemd voor hightech corporate bedrijven. De enorme groei van rekenkracht en opslagcapaciteit maken big data en business intelligence juist ook toegankelijk voor veel MKB-bedrijven. Maar hoe dan?

In dit artikel over geven we een toelichting op wat big data en business intelligence inhouden. In een reeks van artikelen die we wekelijks op woensdag zullen plaatsen werken we toe naar een roadmap om business intelligence in te zetten om jouw MKB-bedrijf competitiever te maken. 

Big data

Big data is een fenomeen dat zijn oorsprong vindt in de jaren ’80. Innovaties op het gebied van IT maken dat computers, internet, sensoren, software en opslag- en verwerkingscapaciteit aldoor geavanceerder en goedkoper zijn geworden. Dit maakt het steeds eenvoudiger om grote hoeveelheden data te genereren, combineren en analyseren. Dit leidt tot een enorme toename van data.

De kenmerken van big data zijn te herleiden naar het 3 V’s model van Laney (2001): Volume, Velocity en Variety. Volume staat voor de grote hoeveelheden data. Velocity betreft de snelheid en vluchtigheid van de data. Variety gaat over de verscheidenheid aan data. De data kan namelijk komen uit interne of externe bronnen en zowel gestructureerd als ongestructureerd voorkomen. Intern gestructureerde data is bijvoorbeeld de informatie uit je ERP- of administratiesoftware. Externe ongestructureerde data kunnen de Google Analytics-statistieken van je website zijn. Externe gestructureerde data komt uit marktonderzoek (bijvoorbeeld CBS).

Een 4e en 5e ‘V’ geven het echte belang van big data weer. Big data zijn pas waardevol als het waarde toevoegt voor het bedrijf en voor de klant, oftewel Value, en als de data waarheidsgetrouw is, ofwel Veracity.  
 
Big data kan intern of extern, gestructureerd of ongestructureerd zijn. Bron: iQibt.nl

Big data is dus een bron met gegevens. Maar een bron is pas van waarde als het wordt omgezet naar informatie, zoals water pas kracht geeft als het gaat stromen. Zo komen we uit bij business intelligence.

Business intelligence

Business intelligence haalt relevante informatie uit (big) data. Business intelligence is -vanuit een businessperspectief- gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te verkrijgen. Vanuit het technologische perspectief ligt meer nadruk op de ICT-aspecten bij het verzamelen en integreren van data (de analyse waarbij uit data intelligence wordt verkregen) dan bij de verspreiding hiervan binnen de organisatie.

De technische ontwikkelingen van vandaag leiden tot steeds hogere kwaliteitseisen van klanten. Organisaties zullen sneller moeten inspelen op de veranderende en soms grillige wensen van consumenten en bedrijven. Alleen organisaties die snel en intelligent reageren op interne en externe ontwikkelingen zullen kunnen overleven. De beschikbare tijd die organisaties hebben om goede beslissingen te nemen neemt af, terwijl de complexiteit van de beslissingen toeneemt, alsmede de hoeveelheid beschikbare data. Business intelligence is nodig om deze kloof te overbruggen.

De BI-kloof: de hoeveelheid data neemt toe en de tijd om te beslissen neemt af. (Bron: De intelligente organisatie)

Het voornaamste nut van business intelligence is de ondersteuning van beslissingen. Het besluitvormingsproces bestaat uit 3 fasen:

  • Verzamelen van informatie
  • Analyseren van informatie
  • Nemen van resultaatverbeterende beslissingen

Met business intelligence is minder tijd nodig voor de eerste 2 fasen, waardoor er meer tijd is voor het nemen van de juiste beslissingen. De beschikbare informatie zal ook actueler en betrouwbaarder zijn dan zonder business intelligence.

Met BI is meer tijd beschikbaar voor de analyse van informatie en voor besluitvorming. (Bron: De intelligente organisatie)

Zijn MKB-bedrijven die business intelligence gebruiken dan succesvoller dan MKB-bedrijven die geen business intelligence gebruiken? Hierop wordt ingegaan in het artikel Business intelligence voor MKB-bedrijven: van data naar resultaatverbetering.