Hoe kun je meten of een bedrijf klimaatneutraal is?

‘Het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn, groeit. 59 procent van de bedrijven heeft inmiddels die ambitie, twee jaar geleden was dat nog iets meer dan 48 procent.’ 

Hoe kun je klimaatimpact meten? In deze REDtalk een mini-college over het meten van klimaatimpact van een bedrijf.

Bron: NOS, 2 november 2022

Meer weten over de ontwikkeling naar een klimaatneutrale datagedreven organisatie?

Plan nu een afspraak in

Klimaatneutraal ondernemen

Een bedrijf is klimaatneutraal als het geen CO2 en andere broeikasgassen, zoals methaan, uitstoot.

Je leest hierover meer in de REDtalk ‘6 redenen om een klimaatneutraal bedrijf te worden’.

Met welke eenheid kan klimaatimpact worden gemeten?


Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden emissiecijfers omgerekend naar CO2-equivalenten. De omrekening is gebaseerd op het Global Warming Potential (GWP), dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect.

Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram CO2 heeft. De uitstoot van bijvoorbeeld 1 kilogram methaan staat gelijk aan 25 CO2-equivalenten. In de praktijk wordt vaak het woord ‘CO2’ gebruikt terwijl eigenlijk CO2-equivalenten wordt bedoeld.

Broeikasgassen zijn o.a.:

  • Kool(stof)dioxide (CO2): 84% van het volume / GWP: 1
  • Methaan (CH4): 10% van het volume / GWP: 25
  • Distikoxide: 4% / GWP: 298

Samenvattend: We meten klimaatimpact in ‘CO2-equivalenten in kg/ton per tijdseenheid’. Bedrijven tonen de CO2-impact meestal in ton per jaar.

Met welke methodiek kan de klimaatimpact van een bedrijf worden gemeten?

CO2-voetafdruk

Een CO2-voetafdruk is een optelsom van CO2-equivalenten. In een CO2-voetafdruk van de bedrijfsvoering worden hoeveelheden energie en voertuigbrandstoffen vermenigvuldigd met de bijbehorende CO2-emissiefactoren. Een voorbeeld is de CO2-emissiefactor van diesel; de uitstoot van 1 liter diesel, vanaf het winnen van de aardolie tot de verbranding in de motor, bedraagt ruim 3 kg CO2-equivalenten. Voor eenheid in de CO2-emissiefactoren wordt er een landelijke lijst met emissiefactoren beheerd: www.CO2emissiefactoren.nl. Deze CO2-factoren worden in iedere CO2-voetafdruk-instrumenten gebruikt.

Greenhouse Gas Protocol

Het Greenhouse Gas Protocol is wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen. Het noemt een drietal scopes:

  • Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.
  • Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.
  • Scope 3: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen.

Volgens het Greenhouse Gas Protocol – en dit is in de praktijk ook grotendeels zichtbaar – neemt een organisatie in ieder geval verantwoordelijkheid voor de CO2-uitstoot veroorzaakt door scope 1 en 2.

Science-Based Targets: Objectieve maatstaven

Het aantal bedrijven dat zich committeert aan Science-Based Targets is exponentieel toegenomen. Wat zijn Science-Based Targets?
Het internationale samenwerkingsverband Science Based Targets Initiative (SBTi) ontwikkelde een set van wetenschappelijke kaders, waarmee bedrijven hun klimaatambities in lijn kunnen brengen met die van het Klimaatakkoord van Parijs. Organisaties kunnen op een wetenschappelijk onderbouwde manier doen wat ze moeten doen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.

Hoe begin je met het meten van de CO2-voetafdruk van je bedrijf?

Wil je met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan de klimaatambities?

De allereerste stap is het in kaart brengen van je huidige CO2-voetafdruk in scope 1 en 2. Het geeft inzicht in de huidige impact en in de verbeterpotentie ervan.

Voor de nulmeting is het voldoende om de huidige impact in scope 1 en 2 te meten en de verbeterpotentie in kaart te brengen. De meeste impact heeft een echter bedrijf in scope 3, dus in de keten, dat wordt in een latere meting in kaart gebracht.

Bronnen / Meer lezen: www.stimular.nl,  www.co2emissiefactoren.nl

Meer weten over de ontwikkeling naar een klimaatneutraal datagedreven organisatie?