Waarom de resultatenrekening NIET geschikt is om het resultaat te verbeteren

De resultatenrekening, ofwel winst-en-verliesrekening, geeft aan of een onderneming over een bepaalde periode winst of verlies heeft gemaakt. De verplichting om een resultatenrekening op te stellen is 1838 voor het eerst vastgelegd in het Nederlands Wetboek van Koophandel (WvK):

‘[de koopman] is verpligt alle jaren, binnen de eerste zes maanden van elk jaar, eenen staat en balans op te maken, in een afzonderlijk daartoe bestemd register in te schrijven en eigenhandig te onderteekenen’ (art. 8)
(bron: http://resources.huygens.knaw.nl/broncommentaren/pdf/hoofdstuk%202.pdf)

In de afgelopen twee eeuwen is de structuur van de resultatenrekening niet wezenlijk veranderd, namelijk omzet min kosten = resultaat. In een wereld vol concurrentie die steeds sterker en globaler wordt, geeft de traditionele resultatenrekening MKB-bedrijven geen enkel houvast meer om het resultaat te verbeteren.

In dit artikel geven we 4 redenen waarom de resultatenrekening NIET meer geschikt is om het resultaat te verbeteren. En 1 resultaatverbeterend alternatief.

 

1. Terugkijkend financieel versus Vooruitkijkend operationeel

Een administratie, en daarmee de resultatenrekening, wordt gevuld met voltooide financiële feiten, zoals de verkoopfactuur, inkoopfactuur en een boeking van de loonkosten. De resultatenrekening kijkt dan ook altijd terug naar feiten waaraan je niets meer kunt veranderen.

Als ondernemer kijk je liever naar vooruitkijkende cijfers. Vaak zijn deze cijfers niet financieel maar operationeel. Denk aan:

  • Verkoop: Aantal aanvragen, aantal lopende offertes, offertescore, aantal klantbezoeken, aantal websitebezoeken
  • Inkoop: Voorraadhoogte, bedrag lopende bestellingen t.o.v. omzet, % inkoop t.o.v. omzet
  • Operatie: Orderportefeuille, bezettingsgraad, personeelskosten

Het zijn cijfers die je op dagelijkse basis wilt weten en waarop je -met je medewerkers- invloed wilt uitoefenen.

2. Onderneming versus afdelingen / Verkoop versus productie

De resultatenrekening wordt opgesteld vanuit het perspectief van de hele onderneming en geeft geen inzicht in resultaten per afdeling, locatie, winkel of business unit.

Een productiebedrijf dat een inefficiënte productie camoufleert met een uitgekiende verkoopstrategie zal dat niet kunnen analyseren vanuit de resultatenrekening. Een indeling in kostenplaatsen biedt mogelijkheden, maar loopt aan tegen de beperking dat het, zoals genoemd bij het eerste punt, nog steeds geen operationele vooruitkijkende kengetallen kent.

3. Snelheid en verantwoordelijkheid

De resultatenrekening wordt vaak opgesteld per maand of kwartaal. En wat doe je dan als ondernemer vervolgens met de informatie? Deel je het met je managementteam?

Stel je eens deze vragen:

  • Zijn de verantwoordelijkheden van de MT-leden gekoppeld aan de resultatenrekening? Voor welk deel van de resultatenrekening is de verkoopleider verantwoordelijk? En de productieleider?
  • Hoe kunnen de teamleden resultaatverbeterende beslissingen nemen met de informatie?
  • En hoe verantwoordelijk zullen medewerkers zich voelen als de resultatenrekening als mosterd na de maaltijd komt?

Een resultatenrekening die pas laat wordt opgeleverd, zonder koppeling naar verantwoordelijkheden naar medewerkers kan nooit geschikt zijn om te komen tot resultaatverbetering.

4. Globaal versus detail

Stel dat je voor jouw webshop met meer dan 10.000 artikelen een analyse wilt maken van het rendement per klant en productgroep. Je administratie geeft hierin geen inzicht omdat er geen ruimte is voor zoveel grootboekrekeningen. 

De relatie tussen omzet, inkoopprijs en directe kosten per product(groep) is bovendien in het geheel niet te leggen in een financiële administratie. De informatie ligt vaak wel vast in de bedrijfs- ofwel ERP-software, maar de analysemogelijkheden zijn vaak beperkt en je wilt toch niet met Excel aan de slag?

En 1 resultaatverbeterende oplossing

Met REDview BI geloven wij echt dat het succes van MKB-ondernemingen bepaald wordt door het realtime inzicht dat zij hebben in hun resultaten en de mogelijkheid om deze resultaten structureel te beïnvloeden. En dat inzicht gaat dus veel verder dan de resultatenrekening.

De oplossing: Realtime informatie in financiële dashboards gekoppeld aan financiële én bedrijfssoftware. Een resultaatverbeterend dashboard van REDview BI voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het bevat vooruitkijkende operationele cijfers
  • Het is realtime
  • Het is gekoppeld aan de financiële én bedrijfssoftware
  • Het is doorklikbaar vanuit een totaalbeeld naar afdeling tot details zoals producten
 

Bekijk ons REDboard en CASHboard, waarmee je realtime inzicht heb in het resultaat én de toekomstige cashpositie (realtime liquiditeitsbegroting)