Liquiditeit verbeteren op een effectieve en structurele manier


Grip op cashflow is King. Beschik over overzichtelijke en actuele stuurinformatie met onze realtime dashboards

Bedrijven gaan niet failliet omdat ze geen winst maken, maar omdat er te weinig liquiditeit in de onderneming is om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Ook in andere, niet bedreigende situaties, beschikken ondernemingen nog te weinig over voldoende werkkapitaal. Hierbij kun je denken aan investeringen om de bedrijfsgroei en continuïteit van een onderneming te kunnen waarborgen. Door het niet kunnen doen of uitstellen van investeringen in bijvoorbeeld machines, voorraden en/of medewerkers beperkt de onderneming haar mogelijkheden onnodig.

Dit hoeft zeker niet zo te blijven. Met onze moderne softwaretool REDboard Cashflow (realtime dashboard), gebouwd in Power BI zorgen wij voor permanent en actueel inzicht in de liquiditeitsontwikkeling, In dit REDboard Cashflow is alle informatie voor het nemen van bedrijfsbeslissingen altijd tijdig, juist en volledig aanwezig. Een aanvraag bij een financier of uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst is soms niet eens nodig door de extra ruimte in het werkkapitaal die met onze tools gecreëerd kan worden.

Wij creëren met ons REDboard Cashflow inzicht op basis van realtime data. Realtime data zijn data die op de minuut op of de dag (naar wens) nauwkeurig zijn. Deze data worden door onze dashboards automatisch uit het financiële pakket ingelezen via API’s. Door de informatie vanuit het REDboard Cashflow weet je altijd precies wat de huidige liquiditeitspositie van de onderneming is.

Ook hier geldt dat vooruitkijken en begroten belangrijk zijn. Doelstelling hierbij is dat je als onderneming nooit verrast wordt en dat er snel en effectief kan worden gereageerd bij onverwachte situaties. Belangrijk is dat er een goede grip komt en blijft op het werkkapitaal van de onderneming waardoor met inzicht en effectieve maatregelen de liquiditeit verbeterd kan worden.

Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI
Het cashflow statement geeft direct een realtime inzicht in de cashflow.

3 succesfactoren voor meer grip op de liquiditeit:

 1. Duidelijke realtime overzichten met de belangrijkste liquiditeitsratio’s.
 2. Een liquiditeitsbegroting die continu actueel is, gebaseerd op realtime data.
 3. Effectief cashmanagement.

Resultaten voor jouw bedrijf

Het resultaat van het werken met REDview aan het werkkapitaalbeheer is:

 • Altijd grip op de liquiditeitspositie.
 • Verbetering van de liquiditeitspositie. Mogelijkheden om zonder extra financiering toch de benodigde investeringen te kunnen doen
 • Tijdig kunnen bijsturen om problemen te voorkomen en kansen te kunnen pakken.
 • Werken met moderne tools gebouwd in Power BI.
 • Ondersteuning door ervaren adviseurs
 
 

Liquiditeit verbeteren in 3 stappen

REDview BI zorgt voor het op korte termijn en structureel verbeteren van de liquiditeitspositie door middel van dashboarding en intensief cashmanagement. Met ons REDboard Cashflow heb je de beschikking over een Business Intelligence tool waarmee je de liquiditeitspositie en liquiditeitsontwikkeling op de minuut kunt volgen via een geavanceerd dashboard.

Wil je optimaal profiteren van een permanente groei van de liquiditeiten en zodoende de onderneming laten groeien of heb je een dreigend of acuut liquiditeitsprobleem? Onze ervaren specialisten ondersteunen om meer liquiditeiten te creëren vanuit de eigen bedrijfsvoering, zonder daar een externe financier voor nodig te hebben. Meer ruimte voor groei en investeringen dus, zonder tussenkomst van een bank.

Deze liquiditeitsverbetering komt in 3 stappen tot stand:

 1. Visualiseren: Liquiditeit visualiseren met het financieel dashboard
 2. Verbeteren: Optimalisatie cashflow management
 3. Versnellen: Cashflow verbeteren door structureel liquiditeitspositie verbeteren

1. Liquiditeit visualiseren met financieel dashboard

Het programma start met de visualisatiefase. De visualisatiefase bestaat uit 2 onderdelen:

a. Lanceren van het REDboard Cashflow (binnen 5 werkdagen).

Binnen 5 werkdagen na de start van het traject koppelt de REDview-adviseur het REDboard Cashflow met de data uit het administratief pakket. Hierdoor ontstaat een ‘foto’ van de huidige liquiditeitssituatie, als startpunt (nulmeting) voor de komende actie voor het verbeteren van het werkkapitaal.

Het REDboard Cashflow is onze financiële planningstool die realtime alle relevante data ontsluit voor een optimaal cashmanagement. Hiervoor gebruik je data die tot op de minuut nauwkeurig zijn. Met het REDboard Cashflow worden automatisch diepgaande analyses gemaakt van rendement, omzetontwikkeling, kostenontwikkeling, trends en ontwikkeling van de cashpositie.

Het REDboard Cashflow is standaard direct beschikbaar. Je hebt dus binnen 5 werkdagen inzicht in de werkkapitaalpositie.

b. Maken van een diagnose van de volwassenheid en ‘datagedrevenheid’ van het cashmanagement.

In deze stap beginnen we het cashmanagement naar een hoger niveau te brengen. We richten ons hierbij als eerste op datagedrevenheid.

Datagedrevenheid is de mate waarin bedrijven hun beslissingen baseren op werkelijke feiten, data die in de systemen aanwezig zijn. Een hoge datagedrevenheid betekent dat de organisatie haar beslissingen zo veel mogelijk baseert op data. Data is op zich nog geen informatie. De data dient nog te worden omgezet naar bruikbare stuurinformatie als het gaat om liquiditeiten en liquiditeitsbegrotingen. Dit gebeurt via een business intelligence tool zoals het REDboard Cashflow die deze data omzet in informatie. Hierdoor zal de organisatie sneller en beter beslissingen kunnen nemen.

Hoe volwassener een organisatie is op het gebied van datagedrevenheid, hoe beter de data gebruikt kunnen worden voor tijdige en juiste beslissingen.

Door de combinatie van de business intelligence analyse van het REDboard Cashflow, de diagnose en de begroting kunnen we de verwachte cashflow berekenen. Hiermee worden de pijnpunten van de organisatie duidelijk in een visueel rapport met een opsomming van de aandachtspunten.

Het REDboard Cashflow wordt verder gebruikt voor het structureel verbeteren en versnellen van de cashstrategie en het cashmanagement (fase 2 en 3).

2. Optimalisatie cashflow management

Hierbij worden de belangrijkste elementen met betrekking tot het cashmanagement geïnventariseerd en samen met de aanbevelingen omgezet in een One Page CASH strategie.

Onderdelen:

 • Cash doelstellingen/behoefte (seizoenspatroon, ordervoorfinanciering etc. passend bij bedrijf)
 • Debiteurenbeheer
 • Crediteurenbeheer
 • Voorraadbeheer
 • Kostenbeheer
 • Netwerk mogelijke financiers
 • Contacten met bestaande financiers/informatiebehoeften financiers
 • Inventariseren mogelijke appeltjes voor de dorst strategieën

3. Cashflow verbeteren door structureel liquiditeitspositie verbeteren

Voor het versnellen van de cashdoorstroom en het structureel verbeteren van de liquiditeitspositie brengen we het cashflowproces (=een over de verschillende bedrijfsprocessen overstijgend proces) in kaart. Hulpmiddel hierbij is het REDboard Cashflow, waar een aantal cruciale cashkengetallen zijn opgenomen. Dit dashboard wordt zowel op afdelingsniveau als op hoger organisatieniveau gehanteerd. Tevens kan het dashboard een rol spelen bij een financieringsaanvraag. De vraag die het dashboard moet beantwoorden is op welke plekken in de organisatie cash blijft hangen, zodat met gerichte acties/veranderingen in processen er een minimale cashvertraging ontstaat en dus de cashpositie van het bedrijf wordt geoptimaliseerd.

Het onderdeel versnellen is op te splitsen in 2 delen:

a. Liquiditeitsverbetering op korte termijn: financieel gericht, doorlooptijd 2 werkdagen

Via een QuickScan wordt geïnventariseerd hoe het praktische cashmanagementproces nu verloopt en laaghangend fruit geoogst. Financieel gericht (Debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, voorraadbeheer, cashpositie), niet procesgericht.

b. Liquiditeitsverbetering op lange termijn: procesgericht, doorlooptijd 3 weken

Op basis van de QuickScan worden de verschillende bedrijfsprocessen (inclusief kostenbeheersproces) met het stappenplan in kaart gebracht. Tevens worden de gewenste doelstellingen bepaald, waar mogelijk.

Er wordt een REDboard Cashflow gebouwd met noodzakelijke informatie om de KPI’s duidelijk meetbaar te krijgen.

Dit REDboard Cashflow geeft de adviseur de mogelijkheid om samen met de verantwoordelijke functionaris verbeterpunten en actieplannen op te stellen. Het effect van deze actieplannen is in het REDboard Cashflow volgbaar en zichtbaar. Door het betrekken van KPI’s die voor een financier van belang zijn, wordt het ook makkelijker om een verdere groeifinanciering aan te trekken.

 

Doorlooptijden

Onze REDview-adviseurs werken in sprints. Dit betekent dat we voor iedere fase een concrete begin- en einddatum gaan opstellen, in overleg met de organisatie. Door het creëren van focus in een relatief korte tijd kunnen wij snel en effectief resultaten behalen. De volgorde in de doorlooptijd kan schelen op basis van het probleem of specifieke vraag. We onderscheiden hierbij 2 situaties:

Er is een acuut liquiditeitsprobleem

Binnen 5 werkdagen na het eerste contact heb je een direct en gedetailleerd inzicht in de liquiditeitspositie via ons REDboard Cashflow. We starten tevens met een liquiditeitsverbeteringsplan op korte termijn, waardoor we binnen 10 werkdagen inzicht en een plan hebben om de liquiditeit op korte termijn te verbeteren op basis van data. Door de acute situatie zal dit plan leidend zijn om uit de liquiditeitsproblemen te komen.

Zodra het korte termijn plan voldoende effect heeft, starten we met de werkzaamheden die gericht zijn op de langere termijn, zoals de optimalisatie van het cashmanagement en de liquiditeitsverbetering op lange termijn. De doorlooptijd van dit proces zal meestal niet langer duren dan een week of 4.

Na deze periode heeft de organisatie de beschikking over een structurele en effectieve wijze om de liquiditeiten optimaal te beheren en niet meer verrast te worden door acute liquiditeitsproblemen.

Er is geen acuut liquiditeitsprobleem

Indien een onderneming geen acuut liquiditeitsprobleem, maar wel meer grip op de liquiditeit wil, kunnen we het 3-stappenmodel volgens schema uitvoeren.

Binnen 5 werkdagen na het eerste contact heb je direct een gedetailleerd inzicht in de liquiditeitspositie via ons REDboard Cashflow. Hierna starten we met de verbetering van de datagedrevenheid van de organisatie en de optimalisatie van het cashmanagement. De doorlooptijd hiervan bedraagt gemiddeld 1 werkweek.

Hierna starten we met werkzaamheden die gericht zijn op de langere termijn, zoals de optimalisatie van het cashmanagement en de liquiditeitsverbetering op lange termijn. De doorlooptijd van dit proces zal meestal niet langer duren dan een week of 4.

Na deze periode heeft de organisatie de beschikking over een structurele en effectieve wijze om de liquiditeiten optimaal te beheren en heeft zij continu grip op haar werkkapitaal.

Wil je jouw liquiditeit verbeteren met Business Intelligence?