Effectieve en structurele liquiditeitsverbetering

Liquiditeitsverbetering in 3 stappen

Wij zorgen voor het op korte termijn en structureel verbeteren van de liquiditeitspositie door middel van intensief cashmanagement en dashboarding. Met onze REDboards en ervaren specialisten gaan bedrijven zelf meer liquiditeiten creëren vanuit de eigen bedrijfsvoering, zonder daar altijd een externe financier voor nodig te hebben. Meer ruimte voor groei en investeringen dus, zonder tussenkomst van een bank.

Deze liquiditeitsverbetering komt in 3 stappen tot stand:

 1. Visualiseren via het CASHboard
 2. Verbeteren cashstrategie 
 3. Versnellen cashmanagement

1. Visualiseren: CASHboard

Het programma start met de visualisatiefase. De visualisatiefase bestaat uit 2 onderdelen:

a. Lanceren van het CASHboard (binnen 48 uur).

Binnen 48 uur na de start van het traject koppelt de REDview-adviseur het CASHboard met de data uit het administratief pakket. Hierdoor ontstaat een ‘foto’ van de huidige liquiditeitssituatie, als startpunt (nulmeting) voor de komende verbeteringen.

Het CASHboard is onze financiële planningstool die realtime alle relevante data ontsluit voor een optimaal cashmanagement. Hiervoor gebruik je data die tot op de minuut nauwkeurig zijn. Met het CASHboard worden automatisch diepgaande analyses gemaakt van rendement, omzetontwikkeling, kostenontwikkeling, trends en ontwikkeling van de cashpositie.

b. Maken van een diagnose van de volwassenheid en ‘datagedrevenheid’ van het cashmanagement.

Door de combinatie van de business intelligence analyse van het CASHboard en de diagnose zijn de pijnpunten van de organisatie binnen 48 uur duidelijk in een visueel rapport met een opsomming van de aandachtspunten.

Het CASHboard wordt verder gebruikt voor het structureel verbeteren en versnellen van de cashstrategie en het cashmanagement (fase 2 en 3).

2. Versnellen: Optimalisatie cashmanagement

Hierbij worden de belangrijkste elementen met betrekking tot het cashmanagement geïnventariseerd en samen met de aanbevelingen omgezet in een One Page CASH strategie.

Onderdelen:

 • Cash doelstellingen/behoefte (seizoenspatroon, ordervoorfinanciering etc. passend bij bedrijf)
 • Debiteurenbeheer
 • Crediteurenbeheer
 • Voorraadbeheer
 • Kostenbeheer
 • Netwerk mogelijke financiers
 • Contacten met bestaande financiers/informatiebehoeften financiers
 • Inventariseren mogelijke appeltjes voor de dorst strategieën

3. Verbeteren: Structureel verbeteren liquiditeitspositie

Voor het versnellen van de cashdoorstroom en het structureel verbeteren van de liquiditeitspositie brengen we het cashproces (=een over de verschillende bedrijfsprocessen overstijgend proces) in kaart. Hulpmiddel hierbij is het CASHboard, waar een aantal cruciale cashkengetallen zijn opgenomen. Dit dashboard wordt zowel op afdelingsniveau als op hoger organisatieniveau gehanteerd. Tevens kan het dashboard een rol spelen bij een financieringsaanvraag. De vraag die het dashboard moet beantwoorden is op welke plekken in de organisatie cash blijft hangen, zodat met gerichte acties/veranderingen in processen er een minimale cashvertraging ontstaat en dus de cashpositie van het bedrijf wordt geoptimaliseerd.

Het onderdeel versnellen is op te splitsen in 2 delen:

a. Liquiditeitsverbetering op korte termijn: financieel gericht, doorlooptijd 2 werkdagen

Via een QuickScan wordt geïnventariseerd hoe het praktische cashmanagementproces nu verloopt en laaghangend fruit geoogst. Financieel gericht (Debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, voorraadbeheer, cashpositie) niet procesgericht.

b. Liquiditeitsverbetering op lange termijn: procesgericht, doorlooptijd 3 weken

Op basis van de QuickScan worden de verschillende bedrijfsprocessen (inclusief kostenbeheersproces) met het stappenplan in kaart gebracht. Tevens worden de gewenste doelstellingen bepaald, waar mogelijk.

Er wordt een CASHboard gebouwd met noodzakelijke informatie om de KPI’s duidelijk meetbaar te krijgen.

Dit CASHboard geeft de adviseur de mogelijkheid om samen met de verantwoordelijke functionaris verbeterpunten en actieplannen op te stellen. Het effect van deze actieplannen is in het CASHboard volgbaar en zichtbaar. Door het betrekken van KPI’s die voor een financier van belang zijn, wordt het ook makkelijker om een verdere groeifinanciering aan te trekken.

 

Wil je weten meer weten over liquiditeitsverbetering met onze persoonlijke dienstverlening en realtime dashboarding?

Vraag dan nu een gratis online demo aan om alle mogelijkheden te zien.

Wil je realtime inzicht in de financiële resultaten en de ontwikkeling van de liquiditeitspositie?

Wil je nog diepere inzichten in Sales en brutomarge?