Verbeter je liquiditeit structureel met het REDview CASH Recovery Program

Liquiditeitsverbetering in 3 stappen

Om continu grip te houden op en extra ruimte te creëren in de liquiditeitspositie hanteren wij het REDview CASH Recovery Program. Het REDview Cash Recovery Program (RCRP) is gericht op het op korte termijn en structureel herstellen en verbeteren van de liquiditeitspositie van MKB-ondernemingen door middel van business intelligence en dashboarding.

Hiermee creëren bedrijven zelf meer liquiditeiten vanuit de eigen bedrijfsvoering, zonder daar een externe financier voor nodig te hebben. Meer ruimte voor groei en investeringen dus, zonder tussenkomst van een bank. 

Het RCRP bestaat uit 3 fasen, die zijn opgesteld vanuit de REDview Prestatiecyclus:

 1. Visualiseren via het CASHboard
 2. Verbeteren cashstrategie 
 3. Versnellen cashmanagement

1. Visualiseren: CASHboard

Het programma start met de visualisatiefase. De visualisatiefase bestaat uit 2 onderdelen:

a. Lanceren van het CASHboard (binnen 48 uur).

Binnen 48 uur na de start van het traject koppelt de REDview-adviseur het CASHboard met de data uit het administratief pakket. Hierdoor ontstaat een ‘foto’ van de huidige liquiditeitssituatie, als startpunt (nulmeting) voor de komende verbeteringen.

Het CASHboard is onze financiële planningstool die realtime alle relevante data ontsluit voor een optimaal cashmanagement. Hiervoor gebruik je data die tot op de minuut nauwkeurig zijn. Met het CASHboard worden automatisch diepgaande analyses gemaakt van rendement, omzetontwikkeling, kostenontwikkeling, trends en ontwikkeling van de cashpositie.

b. Maken van een diagnose van de volwassenheid en ‘datagedrevenheid’ van het cashmanagement.

Door de combinatie van de business intelligence analyse van het CASHboard en de diagnose zijn de pijnpunten van de organisatie binnen 48 uur duidelijk in een visueel rapport met een opsomming van de aandachtspunten.

Het CASHboard wordt verder gebruikt voor het structureel verbeteren en versnellen van de cashstrategie en het cashmanagement (fase 2 en 3).

2. Versnellen: Optimalisatie cashmanagement

Hierbij worden de belangrijkste elementen met betrekking tot het cashmanagement geïnventariseerd en samen met de aanbevelingen omgezet in een One Page CASH strategie.

Onderdelen:

 • Cash doelstellingen/behoefte (seizoenspatroon, ordervoorfinanciering etc. passend bij bedrijf)
 • Debiteurenbeheer
 • Crediteurenbeheer
 • Voorraadbeheer
 • Kostenbeheer
 • Netwerk mogelijke financiers
 • Contacten met bestaande financiers/informatiebehoeften financiers
 • Inventariseren mogelijke appeltjes voor de dorst strategieën

3. Verbeteren: Structureel verbeteren liquiditeitspositie

Voor het versnellen van de cashdoorstroom en het structureel verbeteren van de liquiditeitspositie brengen we het cashproces (=een over de verschillende bedrijfsprocessen overstijgend proces) in kaart. Hulpmiddel hierbij is het CASHboard, waar een aantal cruciale cashkengetallen zijn opgenomen. Dit dashboard wordt zowel op afdelingsniveau als op hoger organisatieniveau gehanteerd. Tevens kan het dashboard een rol spelen bij een financieringsaanvraag. De vraag die het dashboard moet beantwoorden is op welke plekken in de organisatie cash blijft hangen, zodat met gerichte acties/veranderingen in processen er een minimale cashvertraging ontstaat en dus de cashpositie van het bedrijf wordt geoptimaliseerd.

Het onderdeel versnellen is op te splitsen in 2 delen:

a. Liquiditeitsverbetering op korte termijn: financieel gericht, doorlooptijd 2 werkdagen

Via een QuickScan wordt geïnventariseerd hoe het praktische cashmanagementproces nu verloopt en laaghangend fruit geoogst. Financieel gericht (Debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, voorraadbeheer, cashpositie) niet procesgericht.

b. Liquiditeitsverbetering op lange termijn: procesgericht, doorlooptijd 3 weken

Op basis van de QuickScan worden de verschillende bedrijfsprocessen (inclusief kostenbeheersproces) met het stappenplan in kaart gebracht. Tevens worden de gewenste doelstellingen bepaald, waar mogelijk.

Er wordt een CASHboard gebouwd met noodzakelijke informatie om de KPI’s duidelijk meetbaar te krijgen.

Dit CASHboard geeft de adviseur de mogelijkheid om samen met de verantwoordelijke functionaris verbeterpunten en actieplannen op te stellen. Het effect van deze actieplannen is in het CASHboard volgbaar en zichtbaar. Door het betrekken van KPI’s die voor een financier van belang zijn, wordt het ook makkelijker om een verdere groeifinanciering aan te trekken.

 
Wil je de eerste stappen zetten naar structurele verbetering van de liquiditeit?