Een einde aan de cashflow confusion? Cashflow uitgelegd in 3 definities (en hoe te automatiseren in Power BI)

De cashflow is een van de belangrijkste graadmeters voor een bedrijf. Een gebrek aan cashflow kan zelfs bij succesvolle bedrijven voor een faillissement zorgen. 

Cashflowproblemen worden vaak pas gesignaleerd als het (bijna) te laat is. Het opstellen van een cashflow statement en forecast wordt vaak achterwege gelaten omdat het te veel tijd kost. Daarnaast kan er verwarring ontstaan over de verschillende cashflowtermen.

In deze REDtalk zullen we alle cashflowtermen langs laten stromen.

Wat is cashflow? Wat is een cashflow statement? Wat is een cashflow forecast? En hoe kan Power BI meer inzicht geven in de cashflow?

Ontdek het REDboard Cashflow

Wil je continu grip op de
cashflow met Power BI ?

Wat is cashflow?

Met de cashflow wordt de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld. Anders dan de resultatenrekening, dat opbrengsten en kosten toont, is de cashflow (kasstroom) het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven.

De stand van de liquide middelen aan het einde van een periode kan worden berekend door de beginstand te verhogen met de (verwachte) kasstroom.

  • Cashflow statement: gerealiseerde kasstroom (verleden)
  • Cashflow forecast: geprognotiseerde kasstroom (toekomst)

Cashflow statement

Het cashflow statement, ook wel het kasstroomoverzicht genoemd, verklaart de verandering in het saldo van de liquide middelen. Misschien herken je dit wel uit de jaarrekening van de accountant als ‘staat van herkomst en besteding der middelen’.

Het kasstroomoverzicht kan op twee verschillende manieren worden gepresenteerd, met uiteraard dezelfde uitkomst. Er is een directe methode en een indirecte methode.

Indirecte methode

Het uitgangspunt van het cashflow statement indirecte methode is het operationele bedrijfsresultaat ofwel de EBITDA. De EBITDA is de winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).

Het operationele resultaat wordt gecorrigeerd voor posten zoals investeringen, aflossingen en mutaties werkkapitaal, zoals debiteuren en crediteuren.

De indirecte methode maakt goed inzichtelijk dat een -bijvoorbeeld- positief operationeel resultaat door investeringen en aflossingen kan leiden tot een negatieve kasstroom.

cashflow indirecte methode power bi
De cashflow indirecte methode verklaart het verschil tussen de EBITDA en de netto kasstroom (voorbeeld uit ons Power BI dashboard)

Directe methode

De basis voor het cashflow statement directe methode zijn de werkelijke geldstromen. De basis van het overzicht zijn alle mutaties uit het bankboek van de administratie. Van de ingaande en uitgaande geldstromen wordt samengevat waar deze vandaan komen of naartoe gaan.

cashflow directe methode power bi
De cashflow directe methode toont de werkelijke geldstromen en gaat uit van de mutaties in het bankboek (voorbeeld uit ons Power BI dashboard)

Cashflow statement in Power BI

In het REDboard Cashflow wordt het cashflow statement dagelijks automatisch vernieuwd op basis van grootboekmutaties en gepresenteerd als zowel de directe als indirecte methode. Hiermee heb je direct inzicht in de (ontwikkeling van de) cashflow tot vandaag.

In het overzicht tonen de rode balken waar de liquide middelen naartoe zijn gegaan en de groene balken waar deze vandaan komen. In een demo kunnen we tonen hoe je door op de balken te klikken de relevante mutaties kunt zien en verder analyseren.

Het CASHflow statement werkt ook voor meerdere entiteiten, geconsolideerd.

Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI
Financieel dashboard Cashflow statement in Power BI

Cashflow forecast


Een cashflow forecast (cashflowprognose) geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de liquiditeit van het bedrijf. Het belangrijkste doel van de cashflow forecast is om tijdig in te kunnen spelen op verwachte liquiditeitsoverschotten en -tekorten.

De cashflow forecast laat de verwachte standen van het banksaldo zien voor een bepaalde periode in de toekomst en een gedetailleerde herkomst en besteding van de middelen.

Cashflow forecast in Power BI

Het REDboard Cashflow forecast geeft snel inzicht in toekomstige ontwikkeling van de cashflow op basis van de begroting, inclusief investeringen en aflossingen en overige balansmutaties.

Op basis van een gekoppelde begroting wordt de toekomstige liquiditeitspositie snel en haarscherp inzichtelijk gemaakt.

Je kiest zelf de termijn waarop je vooruitkijkt en kunt zelf makkelijk aanpassingen doorvoeren. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe toekomstige investeringen, aflossingen op leningen, extra medewerkers, dividenduitkeringen etc. Je kunt dus zelf met de toekomst gaan spelen en direct het effect op de toekomstige liquiditeitspositie zien. 

Power BI cashflow forecast
Het REDboard Cashflow forecast toont de cashflow volgens de directe en indirecte methode.

Cashflow management in Power BI

Het REDboard Cash management toont op weekbasis de verwachte ontwikkeling van de liquiditeit op basis van banksaldo, vrijval debiteuren en crediteuren en begroting op weekbasis.

Met parameters kunnen debiteuren en crediteuren doorgeschoven worden.

Met de solide basis van andere modules en een begroting op weekbasis heb je direct zicht op de verwachte ontwikkeling van de cashpositie.

Power BI Cashflow management
Het REDboard Cash management toont op weekbasis de verwachte ontwikkeling van de liquiditeit op basis van banksaldo, vrijval debiteuren en crediteuren en begroting, inclusief balansmutaties.

Wil je meer grip op de cashflow met Power BI?

Vraag dan nu de gratis online demo aan en ontdek de mogelijkheden