Author Archives: Harald

Er is leven na de groei – Hoe kan één kernmaatregel zorgen voor een gelukkiger Nederland binnen de draagkracht van de aarde?

Er is leven na de groei – Hoe kan één kernmaatregel zorgen voor een gelukkiger Nederland binnen de draagkracht van de aarde?

In de week van de Circulaire Economie presenteerde Paul Schenderling een nieuw perspectief voor groene groei.

Schenderling is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland, een netwerk van deskundigen uit 11 verschillende politieke partijen. Namens deze denktank schreef hij in 2022 het boek ‘Er is leven na de groei’.

Genoeg reden dus om het boek te lezen.

 

Wat heeft groene groei ons gebracht?

Het idee van groene groei is om groei alleen toe te staan als dit hand in hand gaat met verduurzaming van de economie. Het heeft ons de afgelopen 40 jaar gebracht waar we nu staan. Het landgebruik, watergebruik, energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen zijn wereldwijd gestegen, in gelijke tred met de groei van de wereldeconomie.

De oorzaak hiervoor is dat economische groei telkens een deel van de milieuwinst ongedaan maakt. Proberen om tegelijk te vergroenen en te groeien is dweilen met de kraan open. Als bedrijven met nieuwe vergroeningstechnieken vervolgens de prijzen verlagen, zal de consumptie groter worden en wordt de milieuwinst ongedaan gemaakt.

Bij een opwarming van 3 tot 4 graden zal het leefgebied van maar liefst 3,5 miljard mensen tot 2070 onbewoonbaar raken.

Afremmen van productie of consumptie?

Sinds de jaren 60 consumeren we 5 keer meer, terwijl we niet gelukkiger zijn geworden.

Het huidige milieu- en klimaatbeleid richt zich vooral op de productiekant van de economie, op de bedrijven dus. Denk aan de CO2-heffing en de CSRD-wetgeving.

De consumptiekant van de economie -het gedrag van ons allemaal- blijft op dit moment vrijwel volledig buiten schot. De grote ecologische problemen van de wereld zijn echter rechtstreeks gerelateerd aan ons consumptiegedrag. Een gemiddelde Nederlander gebruikt namelijk het equivalent van 3,5 aardbol. Door deze overconsumptie raakt de aarde uitgeput.

In het laatste klimaatrapport van het IPCC wordt ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor beleid dat zich richt op de consumptiekant van de economie in plaats van alleen aan de productiekant.

Kernmaatregel

De kernmaatregel die Schenderling c.s. voorstellen vindt zijn oorsprong bij de Franse econoom Thomas Piketty. Piketty ziet belastingen als de voornaamste manier om de scherpe randen van het kapitalisme af te vijlen, zoals het beteugelen van onze grenzeloze verspilling.

De kernmaatregel is een milieubelasting op consumptie en het gelijktijdig verlagen van de inkomstenbelasting. De milieubelasting kan in eerste instantie gebaseerd zijn op CO2-uitstoot en uitgebreid worden naar water, materialen en land en andere vormen van milieu-impact. Hiermee wordt consumeren duurder en wordt werken beter beloond.

Het voorstel is een milieumaatregel en sociale maatregel in één. Belangrijk, want een milieumaatregel die geen rekening houdt met de sociale gevolgen, is onhoudbaar omdat er geen draagvlak voor is. Een sociale maatregel die geen rekening houdt met het milieu is eveneens onhoudbaar, omdat het de draagkracht van de aarde overstijgt.

De kernmaatregel zal ervoor zorgen dat voor 90 procent van de mensen de CO2-heffing gecompenseerd wordt door verlaging van de inkomstenbelasting. Dit geldt echter niet voor de rijkste 10 procent, wat voor die groep een stimulans kan zijn om de CO2-uitstoot te verminderen.

Een voorwaarde is dat de CO2-uitstoot van consumptiegoederen inzichtelijk is. Banken laten dat al zien op je rekeningafschrift. En zo is True Price de eerste methode die de economische-, milieu- en sociale effecten van producten in kaart brengt. Denk hierbij aan CO2 uitstoot, energie-, water- en landgebruik, maar ook onderbetaling van mensen, kinderarbeid en de gezondheid van werknemers in de keten. Ook zijn er al voorstellen gedaan om de milieu-impact van producten verplicht te vermelden bij de productinformatie. Zo worden er vanaf 2023 gefaseerd Europese Digital Product Passports (DPP’s) ingevoerd voor producten zoals consumentenelektronica, ICT, kleding, meubels en halffabrikaten met een hoge milieu-impact zoals staal en cement.

Het belastingstelsel in Nederland is degressief. De armste 50% betaalt 55% belasting (inkomstenbelasting, BTW). De middeninkomens betalen 40%, de rijkste 10% betaalt maar 36%.

Ontgroei of postgroei?

Ontgroei en postgroei zijn beide gericht op een absolute afname van de milieu-impact per persoon. Ook hebben ontgroei en postgroei beide aandacht voor een eerlijke transitie, het verminderen van ongelijkheid en het bevorderen van het welzijn van mensen.

Het voornaamste verschil tussen ontgroei en postgroei is de communicatie. Ontgroei legt meer nadruk op het verminderen van productie, consumptie en ongelijkheid. Postgroei legt meer nadruk op het tijdperk na de groei en de nieuwe mogelijkheden in dat tijdperk. Postgroei benadrukt dat we in de toekomst in materiële zin minder zullen consumeren, maar dat dit samen kan gaan met meer welvaart, meer vrije tijd, meer levensgeluk en een betere gezondheid.

Postgroei voor bedrijven

Het invoeren van een eerlijke heffing op consumptie kan bedrijven in Nederland kansen bieden. Bedrijven kunnen nieuwe producten ontwikkelen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Omdat deze nieuwe bedrijfsstrategieën vanwege de heffing rendabel zijn, ontstaat er voor bedrijven een win-winsituatie: ze zijn in staat om met de nieuwe bedrijfsstrategieën in het heden een gezond rendement te maken en gelijktijdig om een concurrentievoordeel op te bouwen voor de toekomst.

Het is volgens de schrijvers niet nodig om op Europa te wachten. Anders dan bij andere milieumaatregelen ontstaat er geen ongelijk speelveld. De kernmaatregel is juist een belangrijk middel om de economie sneller en effectiever te verduurzamen én het verdienvermogen van Nederland te versterken.

Meer weten?

In ‘Er is leven na de groei’ is verder aandacht voor de gevolgen voor werk en zekerheid, de landbouw, energie en mobiliteit en de zorg. 

Meer weten of lezen?

 • Sufficiency: Onderzoek en advies rondom brede welvaart naar een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft.
 • Justenough.nl: Voor consumenten en burgers. Een krachtig collectief dat helpt een einde te maken aan de uitputting van mens en aarde.

Workshop: Van dromen naar data: Hoe wordt jouw bedrijf klimaatneutraal?

Workshop: Van dromen naar data: Hoe wordt jouw bedrijf klimaatneutraal?

Klimaatneutraal ondernemen is een doel dat steeds meer bedrijven stellen. Het gaat verder dan zonnepanelen en elektrische auto’s. Wat betekent de term ‘klimaatneutraal’ dan? En hoe kun je met je bedrijf gelijktijdig winst maken (profit) en ook goed doen de omgeving (planet)?

Bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Het is een uitdaging voor bedrijven maar biedt ook kansen. Bedrijven die tijdig verduurzamen lopen minder risico’s, verlagen de kosten en kunnen nieuwe markten bedienen. De belangrijkste reden van bedrijven om klimaatneutraal te worden zijn de drijfveren van de ondernemer zelf of de eigenaren.

Maar er komt ook steeds meer wetgeving, zoals de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze zal vanaf 2024 directe en indirecte invloed hebben op bedrijven, van groot tot klein. Bovendien heeft het uitstoten van broeikasgassen door bedrijven een prijs, en deze heffing wordt steeds hoger.

Wil je jouw bedrijf toekomstbestendig en duurzaam maken, dan kan deze workshop interessant voor je zijn.

In de workshop komt het volgende aan bod:

 • Leer alles over klimaatneutraal ondernemen en CO2-uitstoot.
 • Feiten en fabels over klimaatverandering.
 • Verdieping over de methodieken om CO2-uitstoot te meten: Greenhouse Gas Protocol met Scopes 1, 2 en 3, CO2-emissiefactoren, Science-Based Targets.
 • De huidige en aankomende wet- en regelgeving voor het rapporteren van maatschappelijke impact, zoals CSRD.
 • Ontdek nieuwe kansen voor je bedrijf met nieuwe verdienmodellen.
 • Leer hoe je de CO2-voetafdruk van je eigen bedrijf kunt berekenen, en verlagen.
 • Maak kennis met tools om CO2-voetafdruk te monitoren en verminderen
 

Financieel + Maatschappelijk + Data

REDview BI gelooft dat verbetering van maatschappelijke impact niet ten koste hoeft te gaan van de financiële performance van een onderneming. Sterker nog: Als we beide grootheden, beginnend vanuit de bedrijfsstrategie goed combineren en operationeel uitwerken, blijkt dat ze niet alleen te combineren zijn, maar ook versterkend kunnen werken. 

Bedrijven die zich bewegen op het snijvalk tussen Maatschappelijk, Financieel en data(gedrevenheid) maken op het gebied van het verbeteren van maatschappelijke impact de snelste vooruitgang.

Workshop Van dromen naar data: Hoe wordt jouw bedrijf klimaatneutraal?

Interesse om deel te nemen?

 • Datum: donderdag 8 juni en dinsdag 13 juni 2023
 • Tijd: 19.00 – 22.00 uur
 • Locatie: Finc accountants, Prof. Asserweg 6, Waalwijk
 • Maximaal 10 deelnemers
 • Jouw investering in een duurzaam verdienmodel: 3 uur van je tijd en € 150,-.

Stuur een mail aan harald@redviewbi.nl voor meer informatie en aanmelden. Of meld je aan bij je contactpersoon bij Finc.

Maatschappelijk dashboard in Power BI

Hoe kun je meten of een bedrijf klimaatneutraal is?

Hoe kun je meten of een bedrijf klimaatneutraal is?

‘Het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn, groeit. 59 procent van de bedrijven heeft inmiddels die ambitie, twee jaar geleden was dat nog iets meer dan 48 procent.’ 

Hoe kun je klimaatimpact meten? In deze REDtalk een mini-college over het meten van klimaatimpact van een bedrijf.

Bron: NOS, 2 november 2022

Meer weten over de ontwikkeling naar een klimaatneutrale datagedreven organisatie?

Plan nu een afspraak in

Klimaatneutraal ondernemen

Een bedrijf is klimaatneutraal als het geen CO2 en andere broeikasgassen, zoals methaan, uitstoot.

Je leest hierover meer in de REDtalk ‘6 redenen om een klimaatneutraal bedrijf te worden’.

Met welke eenheid kan klimaatimpact worden gemeten?


Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden emissiecijfers omgerekend naar CO2-equivalenten. De omrekening is gebaseerd op het Global Warming Potential (GWP), dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect.

Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram CO2 heeft. De uitstoot van bijvoorbeeld 1 kilogram methaan staat gelijk aan 25 CO2-equivalenten. In de praktijk wordt vaak het woord ‘CO2’ gebruikt terwijl eigenlijk CO2-equivalenten wordt bedoeld.

Broeikasgassen zijn o.a.:

 • Kool(stof)dioxide (CO2): 84% van het volume / GWP: 1
 • Methaan (CH4): 10% van het volume / GWP: 25
 • Distikoxide: 4% / GWP: 298

Samenvattend: We meten klimaatimpact in ‘CO2-equivalenten in kg/ton per tijdseenheid’. Bedrijven tonen de CO2-impact meestal in ton per jaar.

Met welke methodiek kan de klimaatimpact van een bedrijf worden gemeten?

CO2-voetafdruk

Een CO2-voetafdruk is een optelsom van CO2-equivalenten. In een CO2-voetafdruk van de bedrijfsvoering worden hoeveelheden energie en voertuigbrandstoffen vermenigvuldigd met de bijbehorende CO2-emissiefactoren. Een voorbeeld is de CO2-emissiefactor van diesel; de uitstoot van 1 liter diesel, vanaf het winnen van de aardolie tot de verbranding in de motor, bedraagt ruim 3 kg CO2-equivalenten. Voor eenheid in de CO2-emissiefactoren wordt er een landelijke lijst met emissiefactoren beheerd: www.CO2emissiefactoren.nl. Deze CO2-factoren worden in iedere CO2-voetafdruk-instrumenten gebruikt.

Greenhouse Gas Protocol

Het Greenhouse Gas Protocol is wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen. Het noemt een drietal scopes:

 • Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.
 • Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.
 • Scope 3: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen.

Volgens het Greenhouse Gas Protocol – en dit is in de praktijk ook grotendeels zichtbaar – neemt een organisatie in ieder geval verantwoordelijkheid voor de CO2-uitstoot veroorzaakt door scope 1 en 2.

Science-Based Targets: Objectieve maatstaven

Het aantal bedrijven dat zich committeert aan Science-Based Targets is exponentieel toegenomen. Wat zijn Science-Based Targets?
Het internationale samenwerkingsverband Science Based Targets Initiative (SBTi) ontwikkelde een set van wetenschappelijke kaders, waarmee bedrijven hun klimaatambities in lijn kunnen brengen met die van het Klimaatakkoord van Parijs. Organisaties kunnen op een wetenschappelijk onderbouwde manier doen wat ze moeten doen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.

Hoe begin je met het meten van de CO2-voetafdruk van je bedrijf?

Wil je met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan de klimaatambities?

De allereerste stap is het in kaart brengen van je huidige CO2-voetafdruk in scope 1 en 2. Het geeft inzicht in de huidige impact en in de verbeterpotentie ervan.

Voor de nulmeting is het voldoende om de huidige impact in scope 1 en 2 te meten en de verbeterpotentie in kaart te brengen. De meeste impact heeft een echter bedrijf in scope 3, dus in de keten, dat wordt in een latere meting in kaart gebracht.

Bronnen / Meer lezen: www.stimular.nl,  www.co2emissiefactoren.nl

Meer weten over de ontwikkeling naar een klimaatneutraal datagedreven organisatie?

6 redenen om een klimaatneutraal bedrijf te worden

6 redenen om een klimaatneutraal bedrijf te worden

Bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid om de klimaatverandering tegen te gaan. Steeds meer bedrijven claimen dan ook dat ze ‘onderweg zijn naar klimaatneutraal’. 

Wat betekent de term ‘klimaatneutraal’ dan? En waarom is het belangrijk dat bedrijven zich ontwikkelen naar klimaatneutraliteit?

 
Meer weten over de ontwikkeling naar een klimaatneutraal bedrijf met data?

Plan nu een afspraak in

Wat is klimaatneutraal?

Klimaatneutraal ondernemen betekent dat een bedrijf maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten de hoeveelheid kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer niet verhogen. Een bedrijfsvoering is klimaatneutraal als die geen CO2 en andere broeikasgassen uitstoot. Een klimaatneutraal product heeft geen emissie van broeikasgassen in de hele productieketen inclusief de winning van grondstoffen. Voor het behalen van de CO2-doelen van het Nederlandse klimaatbeleid telt compensatie niet mee.

Klimaatverandering wordt onder andere veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Het bekendste broeikasgas is CO2. De concentratie van CO2 in de atmosfeer stijgt door de verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas). De andere broeikasgassen zijn methaan (CH4), lachgas (N2O), en oplosmiddelen en koudemiddelen. Methaan ontstaat vooral in de landbouw, veeteelt, bij delfstoffenwinning in de petrochemie en bij afvalwaterzuivering.

Waarom is het belangrijk om klimaatneutraal te worden?

1. Een betere wereld

De belangrijkste reden van bedrijven om klimaatneutraal te worden zijn de drijfveren van de ondernemer zelf of de eigenaren. Door klimaatneutrale acties te ondernemen, kunnen bedrijven hun uitstoot verminderen en zo hun bijdrage leveren aan het verminderen van de klimaatverandering.

2. Klanten

Steeds meer bedrijven en consumenten -vanuit eigen motivatie of gedwongen door wetgeving- kiezen voor duurzame producten. Zo gaat Ahold, moederbedrijf van Albert Heijn, de ‘indirecte’ CO₂-uitstoot in de komende jaren meer terugdringen dan voorheen.

Deze indirecte uitstoot van Ahold Delhaize komt vrij bij leveranciers en klanten en is goed voor maar liefst 95% van zijn totale emissie. Het zal grote gevolgen hebben voor het assortiment in de winkels en dus voor alle toeleveranciers van Albert Heijn. Boodschappen die het milieu zwaar belasten, zoals vlees en zuivel, zullen vaker plaatsmaken voor bijvoorbeeld plantaardige producten.

 

3. Wet- en regelgeving

CSRD
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat organisaties verplichten te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en resultaten. De CSRD gaat naar verwachting vanaf 2024/2025 gelden. Het wordt verplicht voor grote bedrijven, dat zijn bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet, meer dan 20 miljoen euro balanstotaal. De CSRD legt vanaf 2023 indirect ook verplichtingen op aan kleinere bedrijven vanwege het feit dat zij informatie over duurzaamheid moet verstrekken aan deze ketenpartners.

CO2-heffing
Voor grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, geldt sinds 1 januari 2021 een nationale CO2-heffing. De heffing geldt ook voor afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit
Bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn vanaf komend jaar verplicht om de CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer te registreren en rapporteren. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. Het doel van de nieuwe wetgeving is om de totale CO2-uitstoot met 49% te verminderen in 2030. Ook zal er in 2026 een maximum worden gesteld aan de uitstoot per kilometer, wat hopelijk zorgt voor ‘schonere’ ritten.

4. Kostenbesparing

Bedrijven die werken aan duurzaamheid kunnen op korte en lange termijn kosten besparen. Dat gaat veel verder dan alleen het verlagen van energiekosten door het implementeren van energie-efficiëntere systemen, zoals LED-verlichting, energiezuinige apparaten en energie-efficiënte airconditioning.

Door het verminderen van afval en uitval worden direct kosten bespaard, wat ook de koolstofvoetafdruk beperkt. Investeringen in duurzame technologieën zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biobrandstoffen geven bedrijven op de lange termijn kostenbesparingen en maken ze minder afhankelijk van externe factoren. En door het verminderen van de afstanden die mensen en producten reizen, kunnen bedrijven transportkosten verlagen en de koolstofvoetafdruk verminderen.

De belangrijkste besparingen zitten in het primaire processen van het bedrijf en in de hele waardeketen. Door het stellen van duurzaamheidseisen aan leveranciers kan de CO2-voetafdruk in de keten verminderd worden.

5. Verminderen risico’s

Klimaatverandering geeft financiële risico’s. Het uitstellen van inspanningen om klimaatimpact te meten en verbeteren kan leiden tot:

 • Minder groei of zelfs verlies van klanten.
 • Negatieve publiciteit.
 • Mislopen van subsidies.
 • Boetes.
 • Stopzetting van de bedrijfsactiviteiten.

6. Financiering

Steeds meer investeringsfondsen en financiers breiden hun portefeuilles uit naar duurzame bedrijven. Hierdoor is het vandaag de dag voor duurzame bedrijven eenvoudiger om toegang te krijgen tot financiering dan voor bedrijven die alleen op winst gericht zijn.

Duurzame bedrijven komen ook vaak in aanmerking voor overheidssteun, in de vorm van leningen en subsidies. Daarnaast hebben duurzame bedrijven vaak een lager risico dan bedrijven die alleen op winst gericht zijn. Veel financiers zien duurzame bedrijven als een veilige investering, omdat ze ervan overtuigd zijn dat deze bedrijven een stabiele toekomst hebben.

Wil je een start maken met klimaatneutraal ondernemen?

Meer dan genoeg redenen om de klimaatimpact van jouw bedrijf te verminderen, toch?

Een eerste stap is het meten van de huidige CO2-uitstoot van je bedrijf.

Hoe je dat doet lees je in de REDtalk ‘Hoe kun je meten of een bedrijf klimaatneutraal is?

Meer weten over de ontwikkeling naar een klimaatneutraal datagedreven organisatie?

Waarom KPI’s niet werken. In 5 stappen van klantwaarde naar KPI-boom.

Waarom KPI’s niet werken. In 5 stappen van klantwaarde naar KPI-boom.

Een cruciale stap in de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie is het definiëren van KPI’s.

Het (her)definiëren van KPI’s is een project op zich, waarbij je onderweg aardig kunt verdwalen in het grote KPI-bos.

Kortom: Hoe kom in je 5 stappen tot een allesomvattende KPI-boom?

 
Meer weten over de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie?

Plan nu een afspraak in

Waarom het vaak fout gaat

Misschien ken je deze anekdote wel. Een oude dame zit op een bankje in het park en kijkt naar twee werkende mannen van de plantsoenendienst. De eerste man graaft een sleuf in de grond en tweede gooit deze weer dicht. De dame is stomverbaasd en vraagt waarom ze dit doen. ‘Nou’, zegt een van de mannen, ‘onze collega die normaal de boom plant, is ziek vandaag’.

Als deze mannen met KPI’s zouden werken, dan zouden beide hun doelstellingen behalen. Maar de klant zou uiteraard niet tevreden zijn.
Zo gaat het ook vaak in bedrijven. De verkoopafdeling verkoopt artikelen met de grootste marge. Maar als hier de meeste storingen op zitten komt de serviceafdeling tijd tekort en scoort mogelijk laag op de eigen KPI’s.

Dit eilanddenken vinden we vaak terug in organisaties. We zetten de belangrijkste valkuilen op een rijtje (Bron: KPI’s die wél werken, Peter Geelen).

5 redenen waarom KPI's niet werken

1. Eilanddenken
Als het organogram als uitgangspunt wordt genomen, stimuleert dit het eilanddenken. De gekozen KPI’s kunnen tegenstrijdig zijn waardoor iedere afdeling alleen voor het eigen resultaat gaat.

2. Frequentie
Vaak worden KPI’s op maandbasis gepresenteerd omdat dit aansluit bij de rapportagefrequentie van de financiële afdeling. Een salesafdeling zal echter vaak inzicht op week- of zelfs dagbasis willen hebben, terwijl productontwikkeling op kwartaalbasis gevolgd kan worden.

3. Te veel doelen en KPI’s
Op managementniveau worden vaak al te veel doelen en KPI’s bepaald. Bij doorvertaling naar de afgeleide doelstellingen leidt dit tot een oerwoud aan KPI’s.

4. Geen samenhang
Vaak worden KPI’s achter elkaar opgesomd in de maandelijkse rapportage, waardoor veel informatie verloren gaat. De samenhang tussen de KPI’s is niet duidelijk en de interpretatie van relaties tussen KPI’s, oorzaken en gevolgen is onmogelijk.

5. KPI’s per eiland bespreken
Het eilanddenken uit punt 1 wordt versterkt doordat de KPI’s ook per eiland besproken worden. De verantwoordelijke personen leggen uit waarom het goed gaat en vertonen defensief gedrag als het minder goed gaat.

 (Bron: KPI’s die wél werken, Peter Geelen).

Maar hoe dan wel? Van klantketen naar KPI’s

De kern bij falende KPI’s is samen te vatten in één woord: het ontbreekt aan samenhang. Een goede KPI heeft samenhang met de strategie, bedrijfsdoelstellingen, waardepropositie en met de klantketens.

Het definiëren van klantketens is nieuw voor veel managementteams. Organisaties denken vaak vanuit het organogram (verkoop, inkoop, productie). Klantketens worden bepaald door de manier waarop een klant je organisatie beleeft.

Een innovatief productiebedrijf kan de volgende klantketens onderscheiden:

 • Lanceren van nieuwe producten en diensten
 • Verkopen en leveren van producten
 • Verlenen van service
 • Afhandelen van klachten

Het ontwikkelen van KPI’s doe je niet op een achternamiddag. Het KPI-programma is een cruciaal project dat geleid dient te worden door de CEO of directeur. Hij of zij zal de samenhang tussen strategie, operatie en de klantketens het beste kunnen duiden.
Het KPI-programma is een project dat je kunt doorlopen volgende 5 stappen. Plan voor iedere stap minimaal één sessie met de verantwoordelijke personen voor de klantketen.

1. Denk vanuit dromen, strategie en doelen

Wij gebruiken het strategiehuis als metafoor die een logische, visuele verbinding maakt tussen missie, visie, klantketens, processen, doelstellingen en KPI’s.

Het strategiehuis heeft een belangrijke communicatiefunctie in het bedrijf: het maakt duidelijk in welke richting een bedrijf gaat en wat de doelstellingen zijn. En het maakt die doelstellingen ook concreet met KPI’s per klantketen.

In deze eerste stap bepaal je de doelstellingen voor de organisatie, dit doe je op 4 gebieden:

Het strategiehuis is een metafoor die een logische, visuele verbinding maakt tussen missie, visie, klantketens, processen, doelstellingen en KPI’s. (Bron: De wendbare organisatie, Leo Kerklaan)
 • Droomdoel: Wat is het grote doel (BHAG) dat de organisatie wil bereiken?
 • Groeistrategie: In welke product-marktcombinaties wil je groeien
 • Productiviteitsstrategie: Wat is de kern van het verdienmodel? Een kapitaalintensief bedrijf denkt in bezettingsgraden. Een productiebedrijf meet voor- versus nacalculatie. Een verzekeringsmaatschappij in kosten per afgehandelde claim.
 • Waardepropositie: Wat is je waardepropositie? Het lastige hierin zit niet in het bepalen van KPI’s, maar in het maken van keuzes. Ben je productleider, ga je voor intimiteit met de klant of onderscheid je je operational excellence?

 

‘Als er iets misgaat in een organisatie, dan is dat in 70 tot 80% bij de overdrachtsmomenten. Organisaties die de KPI’s baseren op het organogram kijken dus naar maar 20 tot 30% verbeterpotentieel.

Bron: KPI’s die wél werken – Pieter Geelen

 • Tip: Vul de bovenste 2 lagen van het strategiehuis in (missie, visie, doelstellingen).
 

2. Denk vanuit klantketens en waarde

Iedere klantketen zal waarde leveren: waarde aan de klant en waarde voor het bedrijf. In deze fase bepaal je de klantwaarden en interne waarden van een klantketen.

Voor de keten ‘Verkopen en leveren van producten’ kunnen dit de klantwaarden zijn:

 • Op tijd leveren
 • Alles in één keer goed leveren
 • Duidelijke communicatie rondom levering en facturatie
 • Vriendelijkheid bij alle klantcontacten

En de interne waarden kunnen zijn:

 • Optimale voorraad in het magazijn
 • Juiste producten op het juiste moment leverbaar
 • Goede bezettingsgraad van de afdelingen

Veel bedrijven slaan deze stap over waardoor een onoverbrugbare kloof ontstaat tussen de waardepropositie en de KPI’s. In deze fase maak je de ‘kwalitatieve verbinding’ tussen enerzijds de waardecreatie en de strategie. Het is de basis voor de volgende stap, het bepalen van de KPI’s.

 • Tip: Vul de 3e laag van het strategiehuis in, klantketens, met hulp van onderstaande tabel.

3. Bepaal de KPI-boom en KPI-definitietabel

De volgende stap is het opstellen van een KPI-boom. Een KPI-boom geeft alle oorzaak- en gevolgrelaties weer tussen KPI’s in de keten en laat zien hoe deze bijdragen aan de resultaat-KPI’s. Een goed begrip van de processen in de organisatie is hierin belangrijk.

Een KPI-boom voor het proces ‘Verkopen en leveren van producten’ kan er als volgt uitzien.

Een KPI-boom geeft alle oorzaak- en gevolgrelaties weer tussen KPI’s in de keten en laat zien hoe deze bijdragen aan de resultaat-KPI’s. Bron: Pieter Geelen.

Je maakt de KPI-boom op basis van de eerder gedefinieerde klantwaarden en interne waarden. Zorg ervoor dat je hierin zowel productiviteit, tijdigheid als kwaliteit afdekt. De laatste wordt vaak ‘vergeten’. Het effect laat zich raden. Een medewerker handelt bijvoorbeeld veel calls op een dag af, maar klanten zijn niet tevreden en er ontstaan veel nieuwe calls.

In de KPI-boom is nog niet exact gedefinieerd wat de KPI inhoudt. Dat doe je in de KPI-definitietabel. Hierin staat uiterst precies beschreven hoe een KPI wordt gemeten, waar de data staat, wat de norm is etc. Een volledige uitleg over de KPI-definitietabel lees je hier.

Mogelijk wordt de KPI-definitietabel uitgebreid met een dimensietabel. Voor omzet kunnen bijvoorbeeld de dimensies accountmanager, productgroep en regio bepaald worden.

 • Tip: Bepaal de KPI-boom per klantketen. Begin met de klantketen waar je meeste progressie verwacht te boeken..
 • Tip: Bepaal de KPI-definitietabel.

4. Bepaal de visualisaties

De kunst van visualisaties is om vanuit de perceptie van de gebruiker de juiste inzichten te geven. Inzichten die komen uit alle voorgaande stappen, dus verbonden met strategie, waarde etc.

REDview BI maakt hiervoor gebruik van de internationale standaard IBCS. Hiermee zie je in één oogopslag met welke kengetallen je voor of achter loopt.

Visualisaties dienen zoveel mogelijk ‘actionable’ te zijn. Zo geeft een visualisatie met de gemiddelde doorlooptijd van offertes wel (management)inzicht, maar als gebruiker weet je nog niet wat je direct kunt doen om deze te verlagen. Beter is om deze KPI te presenteren als ‘open stand’. Hierin toon je het aantal offertes dat nú open staat, gepresenteerd met een grafiek dat het aantal dagen toont. Offertes die over de datum zijn hebben een rode kleur, overige oranje en groen.

Visuals die in één oogopslag aangeven wat de verschillen zijn met de begroting.

5. Naar beslissingen en actie

Business Intelligence gaat simpelweg over 2 centrale vragen:

 • Wat wil je weten?
 • Wat ga je doen (met deze inzichten)?

Deze vragen staan centraal in alle voorgaande stappen en zijn -met een aantal verdiepende vragen- beschreven in de ‘Navigatie naar een datagedreven organisatie’.

De sturing van een organisatie zal doorgaans gebeuren op 3 niveaus:

 • Strategisch
 • Klantketen
 • Team / afdeling

Op elk niveau worden prestatiegesprekken gevoerd. Belangrijk is hierin om de businessvraagstukken centraal te stellen. Dus niet vanuit de data naar inzichten, maar vanuit de business op zoek gaan naar verklaringen, oorzaak-gevolgen en mogelijke acties.

 

Veel voorbeelden zijn bewerkingen uit het boek ‘KPI’s die wél werken’ van Peter Geelen. We bevelen je dit boek van harte aan om ook jouw bedrijf meer datagedreven te maken met Business Intelligence.

Bekijk onze Power BI-dashboards

Financieel

Realtime inzicht in het resultaat vergeleken met de begroting en vorig jaar. Doorklikbaar tot op boeking. Consolidatie.

Sales en marge

Razendsnelle analyses van het rendement van klanten, klantgroepen, producten, productgroepen en leveranciers.

Projecten en uren

Meer grip op projecten door realtime inzicht in het rendement van projecten, medewerkers, voortgang, declarabiliteit.

Liquiditeit

Geeft visueel inzicht in de financiering van de activiteiten en de ontwikkeling van de liquiditeit. Meerdere entiteiten. Consolidatie.

Maatschappelijk

Toont alle relevante kengetallen van impact op planet en people, gebaseerd op SDG's. Praktisch toepasbaar. SDG's.

Incompany Power BI training

Ontwikkel je bedrijf naar een datagedreven organisatie met Power BI. 3 dagen praktijk + 2 dagen online training.

Meer weten over de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie?

To datawarehouse or not to datawarehouse?

To datawarehouse or not to datawarehouse?

Bij de implementatie van BI-tools en Power BI-dashboards komt vaak de vraag ter sprake of een datawarehouse nodig is.

In deze REDtalk geven we uitleg over wat een datawarehouse is en welke keuzes REDview BI maakt voor de eigen REDboards en overige BI-oplossingen.

 
Meer weten over de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie?

Plan nu een afspraak in

Wat is een datawarehouse?

Een datawarehouse is een integrale database waar je relevante, gestructureerde data uit verschillende bronnen op onderwerp gerangschikt kan terugvinden, combineren en analyseren.

In de meeste smalle definitie is een datawarehouse een kopie van de transactionele data, waardoor de operationele systemen wordt ontlast. In een BI-tool als Power BI volgen de vervolgstappen: het transformeren van de data (het ETL-proces), het stermodel , de metingen en de visuals.

DIt kunnen we dit als volgt schematisch weergeven.

Een datawarehouse in de meest smalle definitie.

Voordelen van een datawarehouse

Een datawarehouse kan de volgende voordelen bieden (bron: De intelligente datagedreven organisatie – Daan van Beek):

 • Verbeteren van de integratie van data
 • Creëren van een versie van de waarheid
 • Verlagen van de responsetijd
 • Flexibeler en sneller rapporteren
 • Opbouwen van historie
 • Verhogen van de datakwaliteit
 • Ontlasten van operationele systemen
 • Verhogen van de herkenbaarheid
 • Verbeteren van de vindbaarheid

Voor 2 van deze punten is een datawarehouse een must: het verbeteren van de integratie van data (uit meerdere bronnen) en het opbouwen van historie. In dat geval zullen het ETL-proces, stermodel en metingen ingericht worden in het datawarehouse. Hiermee kan bijvoorbeeld één definitie van ‘klant’ worden gegeven, ook als deze uit verschillende systemen komt. 

Dit kunnen we als volgt weergeven:

Een datawarehouse volgens de brede definitie.

REDview BI en datawarehouses

Welke keuzes maakt REDview BI als het gaat om datawarehouses?

REDview BI kijkt per project naar de wensen van de klant, op korte en lange termijn, om te zien of een datawarehouse nodig is. We zetten de volgende opties in:

 1. Geen datawarehouse bij een enkele databron.
 2. Smal datawarehouse, met hierin het ETL-proces voor snelheid en eenduidigheid.
 3. Gefaseerde opbouw van een datawarehouse, met cloudoplossingen zoals Azure Data Factory.

Bij iedere keuze houden we rekening met de schaalbaarheid van de oplossing. Er zijn voldoende technische mogelijkheden om een klein datawarehouse stap voor stap uit te breiden.

Bekijk onze Power BI-dashboards

Financieel

Realtime inzicht in het resultaat vergeleken met de begroting en vorig jaar. Doorklikbaar tot op boeking. Consolidatie.

Sales en marge

Razendsnelle analyses van het rendement van klanten, klantgroepen, producten, productgroepen en leveranciers.

Projecten en uren

Meer grip op projecten door realtime inzicht in het rendement van projecten, medewerkers, voortgang, declarabiliteit.

Liquiditeit

Geeft visueel inzicht in de financiering van de activiteiten en de ontwikkeling van de liquiditeit. Meerdere entiteiten. Consolidatie.

Maatschappelijk

Toont alle relevante kengetallen van impact op planet en people, gebaseerd op SDG's. Praktisch toepasbaar. SDG's.

Incompany Power BI training

Ontwikkel je bedrijf naar een datagedreven organisatie met Power BI. 3 dagen praktijk + 2 dagen online training.

Meer weten over de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie?

Hoe ontwikkel je je bedrijf naar een datagedreven organisatie?

Hoe ontwikkel je je bedrijf naar een datagedreven organisatie?

Het ontwikkelen naar een datagedreven organisatie is een continu proces. Maar hoe begin je? En hoe leid je het proces in goede banen?

Bij REDview BI gebruiken we onze ‘Navigatie naar een datagedreven organisatie’ als leidraad voor het BI-project en het gehele proces van organisatieverandering. Hierin draait het altijd om 2 vragen:

 • Wat wil je weten?
 • Wat ga je doen met deze inzichten?

In deze REDtalk ontleden we deze 2 essentiële vragen in de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie.

Meer weten over de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie?

Plan nu een afspraak in

Wat is een datagedreven organisatie?

Een datagedreven organisatie is in staat om sneller en beter te kunnen waarnemen, verwerken en reageren op signalen in de organisatie en de omgeving die nodig zijn om te overleven of (blijvend) beter te presteren.

De ontwikkeling naar een datagedreven organisatie gaat in fasen. Iedere datagedreven organisatie is klein begonnen, met datagedreven werken, waarin dagelijkse beslissingen en acties worden genomen op basis van data.

Wat wil je weten?

Alles begint met de ambitie om betere beslissingen te nemen op basis van data. In een BI-strategie kan een bedrijf beschrijven op welke wijze Business Intelligence kan bijdragen aan het halen van de bedrijfsdoelstellingen, wat het huidige (volwassenheids)niveau en het gewenste niveau is. Het management vervult een belangrijke rol om het ambitieniveau op een inspirerende wijze te brengen en te ondersteunen met de nodige middelen.

Business intelligence gaat dus per definitie over INZICHTEN waarmee je iets wilt DOEN. Belangrijk is dus om helder te krijgen wat je wilt weten. zoals Steven Covey zegt: ‘Begin met het einde voor ogen.’

Gewenste inzichten komen voort uit en hebben een relatie met:

 • Strategie: de missie, visie en business model
 • Proces: het (primaire) bedrijfsproces; verkoop, productie, levering, after sales.
 • Doelen: doelen die een verbinding hebben met bovenstaande punten

Strategiehuis

Het strategiehuis is een metafoor die een logische, visuele verbinding maakt tussen missie, visie, klantketens, processen, doelstellingen en KPI’s. (Bron: De wendbare organisatie, Leo Kerklaan)

 

 

Het strategiehuis is een metafoor die een logische, visuele verbinding maakt tussen missie, visie, thema’s (=primaire processen), doelstellingen en KPI’s. 

Het heeft een belangrijke communicatiefunctie in het bedrijf: het maakt duidelijk in welke richting een bedrijf gaat en wat de doelstellingen zijn. En het maakt die doelstellingen ook concreet, met KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) per thema.

Bron: De wendbare organisatie, Leo Kerklaan.

KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren)

KPI’s zijn het centrale punt in de ‘Navigatie naar een datagedreven organisatie’. Het is de concretisering van de strategie en doelen van de organisatie, gebaseerd op de primaire processen.

Het bepalen van de KPI’s is bepalend voor het succes van het Business Intelligence-project. Hoe je dat doet lees je in Waarom KPI’s niet werken. In 5 stappen van klantwaarde naar KPI-boom.

Voor het concretiseren van de KPI’s gebruiken we de KPI-definitietabel. 

KPI-definitietabel
Een exacte beschrijving van de KPI's -in de KPI-definitietabel- is een voorwaarde voor de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie.

In de KPI-definitietabel staan o.a.:

 • Naam. Gebruik een naam die zowel in spreektaal als in de dashboards gebruikt gaat worden. Dus niet: Omzet. Wel: Gefactureerde omzet excl. korting. Of: Gefactureerde omzet incl. korting.
 • Databron: Geeft aan in welke bron de originele data wordt vastgelegd. Niet: Export in een Excelbestand. Wel: Precieze beschrijving van de database, tabel en veld.
 • Meeteenheid: Bijvoorbeeld euro’s of aantal.
 • Formule: Veel KPI’s zijn een berekening van andere KPI’s. Bijvoorbeeld: Brutomarge = Gefactureerde omzet incl. korting -/- Inkoopwaarde incl. korting.
 • Frequentie: De frequentie waarmee gegevens berekend worden. KPI’s omtrent sales wil je misschien iedere dag weten, financiële ratio’s iedere maand.
 • Streefwaarde: Het bepalen van een streefwaarde is voor veel KPI’s het moeilijkste, maar ook het belangrijkste. Je wilt dat een dashboard uiteindelijk leidt tot acties, en dat kan alleen als een gebruiker snel inzicht heeft in de afwijkingen van de streefwaarden (voor dit inzicht maken wij gebruik van uniforme datavisualisaties vanuit IBCS)
 • Verantwoordelijke: Wie is verantwoordelijk voor de KPI en gaat dus zorgen voor rendementverbeterende acties?

Mogelijk wordt de KPI-definitietabel uitgebreid met een dimensietabel. Voor omzet kunnen bijvoorbeeld de dimensies accountmanager, productgroep en regio bepaald worden.

Het strategiehuis en de KPI-definitietabel zullen door het managementteam of de directie opgesteld moeten worden. Het hoeft gelukkig allemaal niet in één keer. Er kan gekozen worden voor één thema. Het is een continu proces, waarbij het belangrijk is dat de methodiek keer op keer consequent doorlopen wordt, waardoor een gezamenlijke taal ontstaat.

Wat ga je doen?

Het onderste deel van de ‘trechter’ is het proces van data verzamelen tot visualiseren (zie ook Hoe werkt Power BI).

 • Data: Het inlezen van de data wordt gedaan door de dashboardbouwer of ETL-specialist. Het kan om ongestructureerde of gestructureerde data gaan, meestal uit financiële of ERP-software.
 • AI / Dashboards: Bedenk je om te beginnen of je wel een dashboard nodig hebt. Denk eerst aan AI First (Artificial Intelligence). Dit betekent dat je in alles wat je doet kijkt of algoritmes beslissingen kunnen verbeteren (nauwkeurigheid), versnellen (doorlooptijd) of het beslissingsproces zelf efficiënter kunnen maken.
 • Inzicht: De inzichten dienen ‘actionable’ te zijn. De informatie dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de rol en verantwoordelijkheden van de gebruiker …
 • Actie: …  zodat de gebruiker de informatie kan vertalen naar verbeteracties.

Cruciale vragen

Vervolgens kunnen de verschillende spelers van het BI-team aan de slag met het ontsluiten van de data en ontwikkelen van de dashboards.

Maar in de praktijk werkt het niet altijd zo. Vaak ontstaat er een ad hoc businessvraagstuk in de organisatie waarna de vraag wordt neergelegd bij iemand die Power BI kent.

De genoemde cruciale vragen geven de dashboardbouwer houvast om het vraagstuk tóch scherp te krijgen. De twee cruciale vragen ‘Wat wil je weten?’ en ‘Wat ga je doen?’ zijn uitgebreid met o.a.:

 • Waarom wil je het weten? En vraag 5x keer om echt de essentie te begrijpen.
 • Hoe vaak ga je de informatie gebruiken? Voor eenmalig inzicht kán Excel een prima oplossing zijn. Dagelijks inzicht rechtvaardigt het automatiseren van een rapportage in een dashboard.
 • Wat levert het op? Het bouwen van BI- of AI-tools kost tijd en geld. Maar wat levert het op? Is het wel zinvol om (schaarse) tijd en middelen te spenderen aan dit vraagstuk?

Navigatie naar een datagedreven organisatie

Onze ‘Navigatie naar een datagedreven organisatie’ staat centraal in alle fasen van ontwikkeling van onze klanten.

Van de eerste inventarisatie van wensen tot de verdieping van de KPI’s. En van het maken van de projectplanning tot de start van iedere sprint.

Meer weten? Neem contact met ons op om jouw organisatie naar een ‘next level’ te brengen.

 

Meer weten over de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie?

Wat is de opstelling van jouw winnende Business Intelligence-team?

Wat is de opstelling van jouw winnende Business Intelligence-team?

Het succes van Business Intelligence in bedrijven heeft weinig te maken met techniek, tools en datastructuren. Maar welke factoren bepalen dan wel een succesvolle implementatie van Business Intelligence in een organisatie?

Meer weten over datagedreven werken (met Power BI)?

Lees over onze incompany training 'Datagedreven werken met Power BI'

Succesfactoren voor Business Intelligence in MKB-bedrijven

Uit onderzoek komen de volgende succesfactoren naar voren.

1. Structuur en bestuur

Een succesvol BI-team heeft een duidelijke structuur. Het team heeft gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden en iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

2. Bewezen methodologie

Een succesvol BI-team heeft een bewezen methodiek om data te analyseren en aanbevelingen te doen. Deze methodologie is gebaseerd op best practices en op beproefde BI-software.

3. Bekwame teamleden

Een succesvol BI-team bestaat uit bekwame teamleden die weten hoe ze hun werk moeten doen. Ze begrijpen niet alleen hun rollen en verantwoordelijkheden, maar ze hebben ook de nodige training, ervaring en kennis over business intelligence-tools.

4. Samenwerking

Een succesvol BI-team werkt altijd samen met anderen binnen en buiten de organisatie. Ze delen hun bevindingen met andere teams om een breder perspectief te krijgen. En ze werken samen met externe experts om de beste kwaliteit van gegevens en resultaten te bereiken.

5. Leiderschap

Een succesvol BI-team heeft een sterke leider, een Senior Consultant of Lead Consultant, die de visie en richting voor het team bepaalt en waar nodig bijstuurt. De leider zorgt er ook voor dat het team de methodiek volgt en op koers blijft.

Welke rollen en competenties zitten in een succesvol BI-team?

Het BI-team kun je zien als de ogen en oren van de datagedreven organisatie (link naar andere REDtalk). Het BI-team verzamelt de data en presenteert deze op een manier dat medewerkers datagedreven beslissingen kunnen nemen.

Al deze taken kunnen nooit door één persoon uitgevoerd kunnen worden. Daarom is het nodig om een BI-team op te zetten, met meerdere professionals die elkaar aanvullen met hun eigen specialisaties en talenten. Van strategie tot uitvoerend, van klant en organisatie tot techniek. In onze REDview BI-projecten onderscheiden we onderstaande rollen.

De rollen en competenties van een succesvol BI-team.

Sponsor: Is gewoonlijk lid van de directie of het managementteam. Speelt een rol bij afdelings- of businessunit overstijgende besluiten. Ondersteunt het idee van één versie van de waarheid. Ziet het belang van Business Intelligence voor de organisatie en promoot dit actief.

Opdrachtgever: Bepaalt samen met de gebruikers, de data-analist en de projectleider de scope en de business case van het BI-project. Kent de mogelijkheden van BI. Heeft overzicht en neemt besluiten.

Product owner: De hoofdtaak van de product owner is om van BI-tools een blijvend succes te maken en de gewenste businesswaarde te leveren voor de organisatie. Het is belangrijk dat de product owner veel bedrijfskennis heeft. De product owner vertaalt de behoeften uit de organisatie naar concrete oplossingen en heeft voldoende kennis van techniek om te begrijpen waar potentiële risico’s zitten.

Gebruiker: Een goede vertegenwoordiging van gebruikers bij het bepalen van de requirements en testen van de BI-tools is cruciaal. Belangrijk is dat gebruikers de bedrijfsvoering en processen goed kennen.

BI-consultant: De BI-consultant is de ‘linking pin’ tussen organisatie en techniek enerzijds en tussen strategie en uitvoering anderzijds. Een goede BI-consultant kan de informatiebehoeften van de organisatie vertalen naar concrete requirements. De BI-consultant kent de (on)mogelijkheden van het hele BI-speelveld tot in detail, is communicatief sterk en is een verbinder.

Dashboardbouwer: De dashboardbouwer vertaalt de complexe data naar inzichtgevende visuals in een dashboard. De dashboardbouwer zorgt -in nauwe samenwerking met de ETL-ontwikkelaar en BI-consultant- voor de modellering van de data, het maken van de metingen en het visualiseren van de data (link naar Hoe werkt Power BI). De dashboardbouwer is goed thuis in software zoals Power BI, SQL en Azure.

Projectleider: Is verantwoordelijk voor de transitie naar het datagedreven werken van de organisatie. Heeft oog voor de verschillende belanghebbenden van de organisatie en kan deze tegen elkaar afwegen. Bewaakt het project in termen van kwaliteit, budget en rendement en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Technisch projectleider: Geeft operationeel leiding aan technische mensen en beheerders. De rol wordt vaak gecombineerd met andere technische rollen.

ETL-ontwikkelaar: Zorgt voor (het ontwerpen van) de laadprocessen vanuit de database. Heeft een zeer uitgebreide kennis van SQL en databases. Adviseert over de beste technische oplossing, rekening houdend met aspecten als onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid en performance.

Systeembeheerder: Is verantwoordelijk voor de installatie en inrichting van de hard- en software. Zorgt voor de authenticatie van gebruikers.

Combinatie van rollen

Een succesvol BI-team kent dus mogelijk tot 10 verschillende rollen, waarbij het mogelijk is dat rollen worden gecombineerd in één persoon. Veel bedrijven kiezen voor een gemengd team, waarbij een aantal rollen wordt ingevuld uit de eigen organisatie en een aantal rollen -al dan niet tijdelijk- door een gespecialiseerde een Business Intelligence-organisatie.

REDview BI vervult in projecten de (combinatie)rollen van projectleider, BI consultant, dashboardbouwer, ETL-specialist en technisch projectleider.

Meer weten over datagedreven werken (met Power BI)?

Lees verder over onze Incompany training ‘Datagedreven werken met Power BI’.

In deze training leer je meer over het bouwen van een datagedreven organisatie en krijg je praktische tools mee om direct mee aan de slag te gaan.

Datagedreven werken: Who cares?

Datagedreven werken: Who cares?

Datagedreven werken begint met dashboards die gekoppeld zijn met realtime data. Maar met een dashboard ben je als bedrijf nog niet datagedreven aan het werken. 

Maar wat is datagedreven werken dan? Hoe start je ermee? En welke factoren bepalen het succes van een datagedreven organisatie?

In een serie van 4 REDtalks beantwoorden we deze vragen en geven we onze visie op datagedreven werken. In deze eerste REDtalk leggen wij uit wat datagedreven werken precies is en waarom het op deze manier werken belangrijk is voor elke organisatie om te kunnen blijven bestaan.

 
Meer weten over datagedreven werken (met Power BI)?

Lees over onze incompany training 'Datagedreven werken met Power BI'

Wat is datagedreven werken?

Datagedreven werken is het consequent analyseren en sturen op basis van data. Data zijn in software en databases geregistreerde feiten zoals een specifiek kortingsbedrag, de betaaldatum van een factuur, een artikelnummer, een klantnummer, een specifieke verkoopfactuur, een saldo van een bank op een bepaalde datum etc. etc. Deze data moeten dan ook realtime (zo snel mogelijk) beschikbaar zijn voor analyse en aansturing.

Met deze afzonderlijke data kun je nog niet veel. Je hebt een tool nodig om van deze data informatie te maken. Een tool die zorgt dat op basis van deze informatie altijd de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Deze tools noemen we BI-tools (Business Intelligence Tools). Een voorbeeld van een BI-tool is Power BI, waarmee onze REDview BI-organisatie werkt.

Als datagedreven werken in de haarvaten van de organisatie is geborgd, dus in alle afdelingen en facetten van de organisatie wordt toegepast, spreken we van een datagedreven organisatie.

Voordelen van datagedreven werken

Een datagedreven organisatie creëert een voorsprong op de concurrentie, doordat beslissingen sneller worden genomen op basis van objectieve data.

De tools dienen dan goed ingericht te zijn en dienen over de juiste stuurinformatie (KPI’s) te beschikken. De specifieke voordelen van een datagedreven organisatie zijn als volgt te benoemen:

 • Doelen (rendement, cash, footprint) worden sneller en beter behaald.
 • Er is een groot concurrentievoordeel.
 • De organisatie kan sneller en beter leren van fouten en successen .
 • De organisatie bespaart tijd in het verzamelen en interpreteren van informatie.
 • De organisatie wordt een flexibele organisatie die zich snel kan aanpassen aan een veranderende omgeving.
 • De medewerkers krijgen meer tijd om zich met meer informatie te focussen op de doelstellingen van de afdeling en hun persoonlijke doelstellingen.

Waarom datagedreven werken?

De (ondernemers)wereld verandert snel. De succesvolle organisatie van vandaag kan volgende maand ingehaald worden door een onbekende concurrent. Marktomstandigheden kunnen veranderen. Scherpere analyses en vooruitkijken wordt cruciaal voor de continuïteit van organisaties en voor organisaties die concurrentievoordelen willen gaan benutten.

Doordat organisaties beschikken over heel veel data (de hoeveelheid data is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid) kan elke organisatie een datagedreven organisatie worden. Denk bij de bruikbare data niet alleen aan interne data die opgeslagen is in de databases van de organisatie, maar ook aan externe data die in een BI-tool als Power BI geïmporteerd kan worden. Externe data kunnen allerlei data zijn die belangrijk zijn voor de organisatie, zoals het weer (kwekers, horeca), koers- en rente informatie etc.

Een geavanceerde BI-tool zoals Power BI biedt duidelijke en effectieve dashboards. Altijd en overal. Op computer en smartphone.

Hoe word je een datagedreven organisatie?

Om je bedrijf te ontwikkelen naar een datagedreven organisatie zijn vele valkuilen en succesfactoren.

De organisatie zal ten eerste moeten zorgen voor een goede datastructuur. De data dienen vindbaar en makkelijk te ontsluiten zijn. Hiernaast zullen medewerkers hun beslissingen anders (datagedreven) moeten gaan nemen. Dit betekent dat een gedragsverandering noodzakelijk is en dat de informatie die medewerkers dan nodig hebben ook voor hen in een overzichtelijk dashboard beschikbaar is.

De organisatie zal het datagedreven werken niet alleen vanuit operationeel niveau, de dagdagelijkse beslissingen, maar zeker ook vanuit strategisch niveau moeten gaan benaderen. De lange termijn zal en kan nu ook op basis van de juiste data en informatie worden geformuleerd.

Als zowel de planning en control cyclus, maar ook de lange termijn visie gebaseerd is op data en business intelligence, dan is er sprake van een datagedreven organisatie waarbij de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling meer dan aanwezig zijn.

Een voorbeeld van het REDboard Marge op de smartphone. Realtime. Doorklikbaar. Actionable.

Meer weten over datagedreven werken (met Power BI)?

Lees verder over onze Incompany training ‘Datagedreven werken met Power BI’.

In deze training leer je meer over het bouwen van een datagedreven organisatie en krijg je praktische tools mee om direct mee aan de slag te gaan.

Duurzaamheidsrapportages: nieuwe eisen voor bedrijven (CSRD)

Duurzaamheidsrapportages: nieuwe eisen voor bedrijven (CSRD)

Op 1 januari 2024 gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in.

Hoe kunnen bedrijven omgaan met de nieuwe duurzaamheidsregels en rapportagevoorschriften?

Transparantie is de sleutel tot succes.

Duurzaamheidsrapportages worden een waardebepalende factor

Duurzaamheidsprestaties worden steeds belangrijker. Klanten, medewerkers, financiers en ook de overheid gaat hier steeds meer naar vragen. Bedrijven hebben duurzaamheidsgegevens nodig om hun strategie en bedrijfsactiviteiten te onderbouwen en bij te sturen. En duurzaamheid wordt steeds meer een waarde bepalende factor. 

Alleen voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers?

Ook als directeur van een bedrijf met minder dan 250 medewerkers ga je te maken krijgen met nieuwe duurzaamheidsregels en rapportagevoorschriften. Je zult ook moeten voldoen aan de nieuwe eisen van grotere klanten, banken en investeerders. En als je als bedrijf dit niet doet en jouw grotere concurrent doet dat wel, zal dat effect hebben op jouw positie voor bepaalde klanten.

Duurzaamheidsrapportage CSRD dashboarding Power BI
Duurzaamheidsrapportages in de vorm van dashboards werken niet alleen als verantwoordeing achteraf maar vooral als stuurmiddel voor het verbeteren van de duurzaamheid van bedrijven.
Martin Notté presenteerde de resultaten van 65 bedrijven in het kader van het project SustainABLE op het gebied van duurzaam ondernemen.

Duurzaamheidsrapportages SustainABLE

Tijdens de week van de circulariteit presenteerde Martin Notté de eerste resultaten van het project SustainABLE, dat gehouden wordt bij 65 bedrijven in de regio Breda.

Hierbij vertelt Martin ook een en ander over de nieuwe wet- en regelgeving en het belang van duurzaamheidsrapportages.

Bekijk hier een korte samenvatting van deze presentatie (vanaf 39:00).

3 tips voor duurzaamheidsrapportages

Wil je als onderneming de transitie gaan maken naar een duurzaam verdienmodel, waarbij je ook gaat voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheidsrapportages dan zul je zo snel mogelijk aan de slag moeten.

We geven 3 tips waarin duurzaamheid en datagedreven werken samen komen.

 1. Zorg ervoor dat jouw interne duurzaamheidsrapportage op een gemakkelijke manier tot stand komt en dat de informatie juist en volledig is. Je wil niet onnodig lang bezig zijn met het verzamelen van data en het opstellen van allerlei overzichten.
 2. Zorg voor een goede datastructuur en werk bij voorkeur met dashboards die de data automatisch uit de databases inlezen. Dit vergt vooraf wel enig denk- en uitzoekwerk, maar dat verdient zich snel terug. De interne duurzaamheidsdashboards zorgen voor inzicht en transparantie binnen de organisatie als het gaat om duurzaam ondernemen. Inzicht leidt tot betere stuurbaarheid, waardoor jouw duurzaamheidsprestaties toenemen.
 3. Hou bij de bouw van jouw dashboard rekening met de nieuwe eisen op het gebied van externe rapportages, waardoor ook de externe rapportages in het dashboard zicht baar zijn en eenvoudig kunnen worden gedeeld of geëxporteerd.

Onze visie op duurzaamheidsrapportages

REDview ziet financiële prestaties en maatschappelijke footprint als verbonden met elkaar.

Willen wij de omslag naar duurzaam ondernemerschap gaan bereiken, dan is het noodzakelijk om objectief meetbare en zichtbare prestaties op het gebied van circulair ondernemen vast te gaan leggen en te tonen. De omslag dient gevolgd te kunnen worden via duidelijke, objectieve en tussen bedrijven vergelijkbare KPI’s die realtime kunnen worden getoond. Alleen hierdoor (objectief meetbaar en vergelijkbaar) kan er een vooruitgang plaatsvinden op het gebied van circulair ondernemen.

Bekijk: